Beleid 

1. Inleiding

Dit betreft het hockey technische beleidsplan voor de jeugd en jongste jeugd van hockeyclub Epse (HC Epse). Om het kader voor dit beleidsplan aan te geven hieronder de belangrijkste punten, vanuit het die van invloed zijn op dit hockey-technisch beleidsplan:

·HC Epse is een kleine hockeyvereniging met een gestaag groeiend ledenaantal

·Binnen HC Epse speelt sociale aspect een belangrijke rol.

·HC Epse profileert zich als een familieclub waar iedereen met maximaal speelplezier zoveel mogelijk op het eigen niveau kan hockeyen.

·HC Epse richt zich primair op de breedtesport.

·Teambuilding, sportiviteit en respect spelen staan voorop.

De Technische Commissie (TC) van HC Epse is verantwoordelijk voor diverse zaken rondom de competitie (veld- en zaalhockey), trainingen en arbitrage. Hieronder vallen onder meer:

 

·de indeling van de teams aan het begin van het seizoen;

·indelen en begeleiden van nieuwe leden gedurende het seizoen;

·peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters;

·voortgang teams tijdens de competitie in de gaten houden en zo nodig ingrijpen;

·adviseren, begeleiden en sturen van coaches;

·de organisatie en indeling van de trainingen (veld- en zaalhockey);

·adviseren en begeleiden van de trainers;

·indeling van de scheidsrechters bij de wedstrijden (veld- en zaalhockey);

·organisatie van de scheidsrechters-cursus en begeleiding van beginnende scheidsrechters;

·het bestuur van HC Epse adviseren over het beleid op hockey-technisch gebied.

De Technische Commissie van HC Epse bestaat vanaf 01-02-2016 uit:

Heleen Kienhuisvoorzitter

Carolien ten Donkelaarcoördinator jongens A-F, benjamins

Mariëtte Verboogcoördinator meisjes jongste jeugd

Jolanda Ilbrinkcoördinator meisjes elftallen

Annemieke Huismancoördinator trainers

Lisbeth Oortgiesenwedstrijdsecretariaat en indeling van de scheidsrechters

Erik Kantersorganisatie scheidsrechters-cursus, begeleiding

scheidsrechters

Vacaturecoördinator zaalhockey


2. Algemene beleidsuitgangspunten

De volgende uitgangspunten staan centraal:

Teamindeling

 

De teamindeling wordt ieder jaar vastgesteld met inachtneming van het beleid teamindeling jongste jeugd en het beleid teamindeling jeugd (zie hierna onder hoofdstuk 3 en 4). De TC bepaalt de indeling van de teams, zo nodig in overleg met coaches, ouders en trainers. De TC maakt ieder jaar in juni de voorlopige teamindeling bekend en in augustus de definitieve indeling


Invallen

Met betrekking tot het invallen een ander team dan het eigen team hanteren wij, naast de regels die de KNHB hiervoor heeft opgesteld, de volgende uitgangspunten:

·het uitgangspunt dat teams elkaar dienen te helpen wanneer er een tekort aan spelers is. De ene keer heeft het ene team daar profijt van de volgende keer het andere team.

·Een lid kan/mag meer dan één wedstrijd spelen (per weekend) als dit niet ten koste gaat van het team waarbij lid is ingedeeld. Dit betekent dat spelers bij voorkeur invallen ná hun eigen wedstrijd.

·Als er geen spelers uit dezelfde lijn beschikbaar zijn, mogen spelers uit de lijn daaronder gevraagd worden (dus bijvoorbeeld D spelers voor een C team en niet andersom).

·Het regelen van invallers wordt gedaan door de coach. De coach van het team wat de speler moet gaan leveren wordt gevraagd wie hij als beste als invaller kan vragen.

·De coach van het team dat de invaller nodig heeft informeert de (ouders van) desbetreffende speler/ speelster en de betreffende TC-coördinator. Zij moeten ook instemmen met het invallen.

 

Trainen

 

De (jongste) jeugdteams trainen twee keer per week met hun eigen team. Afhankelijk van de opkomst per team kan de trainer besluiten twee teams samen te voegen.

Voor twee teams is hierop een uitzondering gemaakt, zij trainen één keer per week: de F-teams trainen 1 keer per week op woensdagmiddag en de benjamins trainen 1 keer per week op zaterdagochtend.

Nieuwe leden

We willen een veilige omgeving bieden om te leren hockeyen daarom worden nieuwe leden zonder hockeyervaring, in overleg met de TC en de coach ingedeeld bij een team om mee te trainen. Het bepalen wanneer er meegespeeld kan worden met wedstijden, is aan de coach van het team in overleg met de trainer.


3. Beleid teamindeling jongste jeugd

1.De teams binnen F, E en D8 tallen worden bij het inschrijven voor de competitie ingedeeld op basis van leeftijd. Peildatum voor leeftijdscategorie is leeftijd op 1 oktober.

 

2.Gezien het feit zeker bij de jongste jeugd kinderen basis vaardigheden moeten aanleren door veel te spelen is de minimale en maximale teamgrootte van teams van de jongste jeugd:

F-3tal en F-6tal

minimaal 7 en maximaal 9 (voorkeur 8)

E-6tal

minimaal 7 en maximaal 9 (voorkeur 8)

E-8tal en D-8tal

minimaal 9 en maximaal 11 (voorkeur 10)

 

3.Waar mogelijk wordt met sociale aspecten (vriendjes en vriendinnetjes, scholen, geografie (samen fietsen) en dergelijke rekening gehouden. Aan deze richtlijn kunnen echter nooit rechten ontleend worden.

 

4.Tot en met D8 is het een mogelijkheid om een Mix-team op te zetten. Dit is standaard een uitzondering en alleen mogelijk indien er geen andere mogelijkheid bestaat om aan de competitie mee te doen. De beslissing voor een Mix-team ligt bij de TC.

5.Bij instroom gedurende het seizoen zal leeftijd ten opzichte van de leeftijd van bestaande teamleden van doorslaggevende betekenis zijn bij indeling. De TC probeert potentiële leden binnen de jongste jeugd altijd te plaatsen en kan zo nodig besluiten om (tijdelijk) af te wijken van het hierboven genoemde minimale- en maximale aantal spelers in een team.

6.Per team mogen van de KNHB ten hoogste 3 kinderen per categorie met dispensatie in lager team spelen.

7. Binnen de jongste jeugd wordt nog niet met een vaste keeper gespeeld en ook niet op vaste posities. De bedoeling is dat kinderen binnen de jongste jeugd zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Alle spelers keepen bij toerbeurt een halve wedstrijd, tenzij er spelers zijn die meer willen keepen. In dat geval kan de coach ervoor kiezen om de kinderen graag willen keepen bij toerbeurt een hele wedstrijd te laten keepen.

8.In de jongste jeugd wordt er niet geselecteerd. De hoofdregel is dat teams worden ingedeeld op basis van leeftijd en niet op basis van hockeyvaardigheid. Een uitzondering op de indeling op leeftijd kan gemaakt worden:

·op basis van sociale aspecten (vriendjes en vriendinnetjes, scholen, geografie), zie 3.3;

·indien een lid qua hockeyniveau ver boven zijn/haar leeftijdsgenoten uitsteekt, zie 3.9.

9.HC Epse wil elk lid op zijn/haar niveau laten hockeyen; dit betekent dat slechts incidenteel mogelijk is om een speler/speelster in een hogere of lagere leeftijdscategorie te spelen. We hanteren hierbij als hoofdregel: kinderen spelen in de leeftijdscategorieën volgens de KNHB. In de volgende uitzonderingssituaties kan de TC van deze hoofdregel afwijken:

·om iedereen te kunnen plaatsen en teams vol te krijgen kan met inachtneming van dispensatieregels van KNHB worden geschoven.

·plaatsing in een hogere leeftijdscategorie indien een lid qua hockeyniveau ver boven zijn/haar leeftijdsgenoten uitsteekt. Of dit het geval is wordt beoordeeld door de TC in overleg met de trainer en de betrokken coach.

·de TC kan ook het besluit nemen als een lid qua hockeyniveau boven zijn/haar team uitsteekt om dit lid regelmatig in hogere leeftijdscategorie te laten wennen door te laten meetrainen en te laten invallen in het team van een hogere leeftijdscategorie.


4. Beleid teamindeling jeugd

1.De teams binnen D11 tot en met A worden bij het inschrijven voor de competitie ingedeeld op basis van leeftijd. Peildatum voor leeftijdscategorie is leeftijd op 1 oktober.

 

2.De teamgrootte van A/B/C/D teams is: minimaal 12, maximaal 16, bij voorkeur 14. Het streven van de TC is om bij start van de competitie te beginnen met het voorkeursaantal (14).

3.Waar mogelijk wordt met sociale aspecten (vriendjes en vriendinnetjes, scholen, geografie (samen fietsen) en dergelijke rekening gehouden. Aan deze richtlijn kunnen echter nooit rechten ontleend worden.

 

4.Bij instroom gedurende het seizoen zal leeftijd ten opzichte van de leeftijd van bestaande teamleden van doorslaggevende betekenis zijn bij indeling. Mocht er geen ruimte zijn in de teams waar het potentiële lid geplaatst zou kunnen worden (met andere worden: de mogelijke teams hebben allemaal al het maximale aantal van 16 leden), dan kan een trainingslidmaatschap worden aangeboden. Er kan door de TC niet worden afgeweken van het hierboven genoemde minimale en maximale aantal spelers in een team. Pas wanneer er weer ruimte is in een team kan het trainingslidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

5.Per team mogen van de KNHB ten hoogste 3 kinderen per categorie met dispensatie in lager team spelen.

6.In de jeugd wordt er in principe niet geselecteerd. De hoofdregel is dat teams worden ingedeeld op leeftijd en niet op basis van hockeyvaardigheid. Een uitzondering op de indeling op leeftijd kan gemaakt worden:

·op basis van sociale aspecten (vriendjes en vriendinnetjes, scholen, geografie), zie 4.3.

·indien een lid qua hockeyniveau ver boven zijn/haar leeftijdsgenoten uitsteekt, zie 4.9

7.Wanneer er twee teams zijn in dezelfde leeftijdsklasse (dus bijvoorbeeld twee B-teams of twee C-teams) kan de TC van de in 4.6 genoemde hoofdregel afwijken en besluiten de teamindeling te baseren op selectie (dus de teams in te delen op basis van hockeyvaardigheid). Hierbij speelt een rol dat het vast beleid is van de KNHB om een eerste team hoger in te delen dan een tweede team.

Mogelijke selectie gebeurt op basis van de volgende aspecten:

·Techniek, balvaardigheid

·Spelinzicht, spelbegrip

·Mentaliteit, doorzetten

·Motoriek, beweging

·fysiek, snelheid en kracht

·opkomst trainingen en wedstrijden


Genoemde aspecten worden beoordeeld door de TC in overleg met de trainer en de beide coaches.


 

8.Vanaf de D-teams zal zoveel mogelijk worden gespeeld met een vaste keeper. Bij meerdere vaste keepers kan selectie plaatsvinden door de TC op basis van aspecten zoals:

·Oog-hand coördinatie

·Opstelling t.o.v. aanvaller

·Reflexen

·Traptechniek

·Conditie

 

9.HC Epse wil elk lid op zijn/haar niveau laten hockeyen; dit betekent dat slechts incidenteel mogelijk is om een speler/speelster in een hogere of lagere leeftijdscategorie te spelen. We hanteren hierbij als hoofdregel: kinderen spelen in de leeftijdscategorieën volgens de KNHB. In de volgende uitzonderingssituaties kan de TC van deze hoofdregel afwijken:

·om iedereen te kunnen plaatsen en teams vol te krijgen kan met inachtneming van dispensatieregels van KNHB worden geschoven.

·plaatsing in een hogere leeftijdscategorie indien een lid qua hockeyniveau ver boven zijn/haar leeftijdsgenoten uitsteekt. Of dit het geval is wordt beoordeeld door de TC in overleg met de trainer en de betrokken coach.

·de TC kan ook het besluit nemen als een lid qua hockeyniveau boven zijn/haar team uitsteekt om dit lid regelmatig in hogere leeftijdscategorie te laten wennen door te laten meetrainen en te laten invallen in het team van een hogere leeftijdscategorie.


5. Slotbepalingen

In alle voorkomende gevallen waarin zich situaties voordoen op hockey technische vlak die niet beschreven zijn in dit beleidsplan zal de TC en zo nodig in samenspraak met bestuur een besluit nemen. De TC kan met zwaarwegende argumenten afwijken van beleid geformuleerd in dit beleidsplan.


 
Hoofd sponsor
Sponsoren
Webshop